Opleiding Palliatieve Zorg  thumbnail

Opleiding Palliatieve Zorg

Published Apr 24, 24
7 min read


In ons land ontstond pas interesse voor andere vormen van humanitaire stervenshulp in de jaren negentig toen de campagne tegen euthanasie bijna voorbij was (palliatieve zorg quote). De politiek wilde de tegenstanders van euthanasie tonen dat zij ook aandacht had voor andere vormen van zorg rond lijden en dood. In 1996 nam mevrouw Borst-Eilers, die toen minister was van VWS, het initiatief voor een veelomvattend stimulerings- en ontwikkelingsprogramma voor palliatieve zorg

In 1998 werden door minister Borst zes Centra voor Ontwikkeling van Palliatieve Zorg (COPZ-en) aangewezen. palliatieve zorg quote. Zij kregen van de minister de opdracht om kennis op het gebied van palliatieve zorg te ontwikkelen, te verspreiden en oplossingen te bedenken voor goede samenwerkingsvormen op regionaal niveau. In de centra werd samengewerkt tussen universiteiten en academisch ziekenhuizen

69 Het werd een succes (palliatieve zorg quote). Palliatieve zorg leek een plaats te krijgen in het Nederlandse gezondheidsstelsel. In 2002 verscheen het rapport Palliatieve zorg vandaag en morgen: feiten, opvattingen en scenario’s. De onderzoekers, Francke en Willems legden de nadruk op toekomstprognoses. Zij berekenden dat tussen 1997 en 2015 het aantal Nederlanders dat jaarlijks zou overlijden aan niet-acute aandoeningen zou stijgen met circa 20%Vervolgens gingen de onderzoekers na welke toekomstscenario’s voor palliatieve zorg de beste kansen zouden hebben in Nederland. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat een scenario dat gekenmerkt wordt door een zorgaanbod dat voor alle terminale patiënten en hun naasten in gelijke mate beschikbaar is en dat uitgevoerd wordt door generalisten; professionele 68 69 R.

ten Have, ‘Medische ethiek en zorgpraktijk; Een diagnose vanuit moraaltheologisch perspectief.’ Tijdschrift voor Theologie, 39 (1999) 2, p. 173-174. palliatieve zorg quote. M. de Korte Verhoef, Eindrapport Toetsingscommissie COPZ: vijf jaar Centra voor Ontwikkeling van Palliatieve Zorg, 2004, p. 11-13. www.ikc.nl (mei 2007). 38 zorgverleners die zich niet alleen bezighouden met zorg voor palliatieve patiënten, het meest haalbaar zou zijn

Palliatieve Zorg Boek

De toename van het aantal sterfgevallen zal de haalbaarheid van dit scenario alleen maar vergroten omdat zorgverleners hierdoor hun ervaring en vaardigheden vergroten - palliatieve zorg quote. De voornaamste bedreiging ligt in de onzekerheid of voor de collectieve financiering de noodzakelijke solidariteit met stervenden wel aanwezig is. Een andere bedreiging vormt het tekort aan professionele zorgverleners door ontgroening en vergrijzing

Zij geven zonder financieel gewin de aanvullende zorg. De inhoud van de zorg in dit scenario is sterk afhankelijk van het uniforme, reguliere aanbod. De patiënt en zijn naasten hebben daar weinig invloed op. De gewenste spirituele en emotionele steun kan in voldoende mate beschikbaar zijn, mits er voldoende zorgverleners zijn zoals pastoraal werkers en maatschappelijk werkers die willen en kunnen samenwerken.

Speciale persoonlijke aandacht voor kwetsbare mensen, aandacht voor comfort, respect voor autonomie en kunnen anticiperen op speciale zorgbehoeften in de laatste levensdagen, zijn kwaliteiten die men niet altijd van generalistische zorgverleners kan verlangen. Zij zijn niet speciaal opgeleid om met sterven en dood om te gaan (palliatieve zorg quote). Het kan wèl zo zijn dat generalistische zorgverleners totale zorg op maat kunnen geven omdat zij in de loop van de tijd al een band met de patiënt en zijn of haar naasten hebben opgebouwd

70 In maart 2002 verscheen het definitieve standpunt van WVS over de toekomst van de palliatieve zorg. Men koos voor een generalistische opzet, waarbij palliatieve zorg geïntegreerd werd in de reguliere zorg. De COPZ-en verdwenen en de palliatieve zorg werd uitgespreid over diverse instellingen en personen. 71 Omdat palliatieve zorg geen medisch specialisme is geworden, bestaat de kans dat er ook minder wetenschappelijk onderzoek verricht zal worden.

Hij is van mening dat palliatieve zorg geen sluitstuk zou moeten zijn. Als oplossing ziet Zuurmond ondermeer de concentratie van de zorg middels palliatieve zorg units (palliatieve zorg quote). 72 November 2006 vierde het Netwerk Palliatieve zorg voor Terminale patiënten Nederland (NPTN) haar 10-jarig bestaan. Bij die gelegenheid zei Kennedy dat de integratie van de palliatieve zorg in het gezondheidsstelsel van Nederland waarschijnlijk te snel is gegaan

Onderzoek Palliatieve Zorg

Deze instellingen en centra ontwikkelen daarop programma’s en 70 71 72 A. Francke, D.Willems, Palliatieve zorg vandaag en morgen: feiten, opvattingen en scenario’s, Maarssen, Elsevier gezondheidszorg, 2000, p. 129- 132. (In opdracht van (ZON) Zorg Onderzoek Nederland). E.Borst-Eilers, minister van WVS, beschreef in maart 2002 in haar brief aan de Tweede Kamer der Staten Generaal haar definitieve standpunt over de toekomstige organisatie en bekostiging van de palliatieve zorg.

. Zuurmond, Palliatieve zorg dient beter wetenschappelijk onderbouwd te worden (oratie aan VU medisch centrum op 17 maart 2006). Persbericht VU medisch centrum, www - palliatieve zorg quote. VUmc.nl (november 2006). 39 handleidingen die de overheid graag wil hebben, die al passen bij reeds bestaand onderzoek en tevens aansluiten bij specialisaties die al aanwezig zijn

De huidige regelingen laten volgens Kennedy nog een ander probleem zien en dat is gebrek aan aandacht voor de kwaliteit van de zorg op het niveau van de dagelijkse praktijk. palliatieve zorg quote. Het beleid van de overheid richt zich tot nu toe vooral op gevestigde instellingen en niet op de garantie dat alle burgers toegang kunnen krijgen tot die zorg

De focus zou nu ook verbreed moeten worden naar andere zorgvragers met langzame progressieve aandoeningen. Alhoewel Kennedy overtuigd is van de bezieling op de werkvloer van de palliatieve zorg, mist hij de inspiratie bij het management. De ‘civil society’ is volgens hem weinig daadkrachtig en zouteloos in haar opvattingen. Hij vraagt zich af of het gebrek aan betrokkenheid ook niet te wijten is aan de verminderde invloed van religieuze en humanistische tradities.

Zorg die meer was dan het beschikbaar stellen van middelen en personeel. Alle bestuurslagen waren betrokken bij de zorg in de laatste levensfase en de hele leefwereld van de patiënt werd aangemoedigd om dan aanwezig te zijn. 73 3 (palliatieve zorg quote).3 Oriëntatie op de medische ethiek In 1969 schreef Van den Berg dat het in de geneeskunde alleen geoorloofd is om het menselijk leven te sparen en te verlengen als dat zinvol is

Palliatieve Zorg

Er moest rekening gehouden worden met de gevolgen van het medisch ingrijpen. En er moest vooral gekeken worden of het ook naar het oordeel van de patiënt zinvol was. 74 In ons land vormde het boek van Van den Berg de opmaat voor de euthanasiediscussie. In andere West-Europese landen groeide naar aanleiding van vragen over medisch zinloos handelen de belangstelling voor palliatieve zorg.

Respect voor autonomie werd erg belangrijk (palliatieve zorg quote). Palliatieve zorg die uitgaat van de wensen en behoeften van de patiënt kon daardoor makkelijker aansluiting vinden bij de reguliere gezondheidszorg. 3.3.1 De principebenadering in de medische ethiek Van oudsher gaat de medische ethiek uit van eerbied voor het menselijk leven. Dit vindt zijn oorsprong in de joods-christelijke traditie en is terug te vinden in het gebod: ‘Gij zult 73 74 J

www.nationaalcongrespalliatievezorg.nl, (november 2006). J.H. van den Berg, Medische macht en medische ethiek, Nijkerk, Callenbach, 1969, p. 47. 40 niet doden’. In de Hippocratische eed die artsen na hun examen afleggen is het uitgangspunt de eerbied voor het leven. In de eed moeten artsen beloven om aan patiënten geen middelen te geven die dodelijk kunnen zijn of om advies te geven hoe men het leven kan beëindigen.

75 Men gaat nu uit van algemene principes. De ethische principes die in de gezondheidszorg gelden zijn: • Goed doen, weldoen; het gezondheidsbelang staat voorop - palliatieve zorg quote. • Niet schaden: risico’s die genomen worden om het goede te bereiken zoals gezondheid moeten zo laag mogelijk gehouden worden. • Respect voor autonomie; het is belangrijk te weten of de patiënt wilsbekwaam is

Kenmerken Palliatieve Zorg

• Rechtvaardigheid. Gelijke behandeling en eerlijke verdeling van de medische zorg. 76 Deze vier algemene principes liggen volgens Beauchamp en Childress, die ze hebben opgesteld, ten grondslag aan het medisch handelen. 77 Het gaat om algemene waardeprincipes die in de praktijk wel met elkaar in strijd kunnen zijn, maar die ook handvatten kunnen vormen om waarden tegen elkaar af te wegen.

Het ‘goede’ is dan dikwijls niet meer in de bekende hoek te vinden, maar kan soms pas gevonden worden door moreel beraad. Zo bevorderen de ontwikkelingen in de gezondheidszorg de mogelijkheden om een leven steeds te verlengen. palliatieve zorg quote. Maar het goede van het verlengde leven kan schade tot gevolg hebben als het opgerekte leven een uitbreiding van het lijden betekentHet dilemma zal men moeten oplossen door de principes met elkaar te vergelijken en de juiste afwegingen te maken. Omdat de principes van algemene aard zijn brengt de principebenadering een aantal moeilijkheden mee bij het proces van afweging. palliatieve zorg quote. Om de problemen bij de afweging te ondervangen zijn regels en protocollen nodig

Latest Posts

Cm Palliatieve Zorg

Published May 06, 24
7 min read

Palliatieve Zorg Belgie

Published May 06, 24
6 min read

Vlaams Congres Palliatieve Zorg 2023

Published May 03, 24
2 min read